Regulamentul campaniei
Rezivia centralei termice prin Căldurică.ro

Prezentul Regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”) descrie termenii și condițiile de organizare și desfășurare a campaniei „Revizia centralei termice prin Căldurică.ro” (denumită în continuare „Campania”) și a tombolei cu premii (denumită în continuare „Tombola”) din cadrul Campaniei.

 

Art. 1. Organizatorul Campaniei

1.1. Organizatorul Campaniei este S.C. CĂLDURICĂ.RO S.R.L., cu sediul social în Brașov, str. Bârsei nr. 4E, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/5113/2017, având codul unic de înregistrare 37376765 (denumită în continuare „Organizatorul”), reprezentată de Florin TOMA în calitate de administrator.

 

Art. 2. Tema Campaniei și modalitatea de desfășurare

2.1. Campania se adresează proprietarilor de centrale termice care doresc un serviciu de verificare tehnică periodică sub forma unui abonament, astfel încât Organizatorul să păstreze evidența termenelor limită și să ofere Participanților oferte avantajoase în apropierea datei de expirare a verificării precedente. Participanții pot renunța unilateral la serviciile Organizatorului, respectiv la abonament, fără nici o obligație (conform unui contract separat), inclusiv în cazul în care abonamentul este obținut ca premiu al Tombolei.

2.2. Tombola organizată în cadrul Campaniei oferă ca premii verificări tehnice periodice gratuite realizate de Organizator.

2.3. Campania este organizată și se va desfășura prin intermediul sitului web https://www.reviziecentralabrasov.ro/. Informații actualizate periodic și alte anunțuri privind desfășurarea Campaniei și a Tombolei sunt publicate de asemenea și pe situl web al Organizatorului https://www.caldurica.ro/ și pe pagina Facebook https://www.facebook.com/caldurica/.

2.4. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice perturbare în funcționarea legăturilor de telecomunicații, servere, interfețe, browsere web și platforma Facebook.

 

Art. 3. Perioada de desfășurare

3.1. Campania de abonare se desfășoară în perioada 1 septembrie 2020, ora 08:00 – 30 noiembrie 2020, ora 23:59. După această perioadă, îndeplinirea condițiilor de participare la Tombolă menționate în prezentul Regulament Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la aceasta.

3.2. După perioada de desfășurare a Campaniei, în intervalul 2 – 6 decembrie 2020, Organizatorul va desemna și valida câștigătorii Tombolei. Rezultatele vor fi publicate pe paginile de internet menționate la Art. 2, iar câștigătorii vor fi anunțați prin SMS la numerele de telefon furnizate de aceștia la înscrierea în Campanie.

 

Art. 4. Condițiile de înscriere în Campanie. Dreptul de participare la Tombolă

4.1. Se pot înscrie în Campanie în vederea participării la Tombolă numai persoane fizice cu domiciliul în România, cu vârsta de cel puțin 18 ani, care dețin sau administrează cel puțin o centrală termică de apartament instalată în Brașov, Ghimbav, Codlea, Cristian, Râșnov, Săcele, Hărman sau Hălchiu, județul Brașov și pentru care doresc efectuarea reviziei periodice. Nu este necesar ca adresa unde este instalată centrala termică să fie adresa de domiciliu.

4.2. Deși zona descrisă la punctul anterior nu reprezintă o condiție de eligibilitate, datorită tipului premiilor Tombolei descrise la Art. 5, Organizatorul își rezervă dreptul de a limita participarea la Tombolă doar Participanților înscriși în Campanie pentru cel puțin o centrală termică instalată în zona descrisă anterior. 

4.3. Înscrierea în Campanie se face exclusiv prin intermediul formularului de înscriere aflat pe pagina de internet https://www.reviziecentralabrasov.ro/.

4.4. Tombola este parte a Campaniei. Orice abonat înscris în cadrul Campaniei este automat înscris în Tombolă, cu un singur tichet de participare, indiferent de numărul de centrale termice pe care le deține și pentru care dorește efectuarea reviziei periodice.

 

Art. 5. Premiile Tombolei

5.1. Premiile Tombolei sunt:

  • un abonament gratuit la serviciul de revizie periodică a centralei termice valabil pe întreaga durată de funcționare al centralei respective;
  • trei revizii periodice gratuite pentru centrale termice distincte acordate către trei Participanți înscriși în Campanie în perioada menționată la Art. 3;
  • trei revizii periodice gratuite pentru centrale termice distincte acordate către trei Participanți înscriși în Campanie care, în perioada menționată la Art. 3, au distribuit pe pagina lor de Facebook adresa paginii de internet a Campaniei către un câștigător al unuia dintre premiile enumerate anterior.

 

Art. 6. Desemnarea câștigătorilor și validarea premiilor Tombolei

6.1. Câștigătorii Tombolei vor fi desemnați în mod aleator dintre Participanții eligibili înscriși în Campanie. Tragerea la sorți se va desfășura după perioada de înscriere în Campanie, adică în perioada descrisă la Art. 3.

6.2. Premiile acordate pentru distribuirea paginii de internet a Campaniei se vor stabili împreună cu câștigătorii celorlaltor premii, care îi vor menționa pe Participanții de la care au aflat de Campanie.

 

Art. 7. Intrarea în posesia premiilor Tombolei

7.1. Având în vedere natura premiilor Tombolei, fiecare dintre acestea va fi acordat la data următoarei verificări tehnice periodice a centralei termice pentru care Participantului declarat câștigător s-a înscris în Campanie. Acordarea efectivă a premiilor constă în efectuarea gratuită a reviziei centralei termice, conform reglementărilor în vigoare.

 

Art. 8. Taxe și impozite

8.1. Prin natura premiilor și modul de acordare a acestora (descrise în Art. 5 și Art. 7), Participanții sunt scutiți de orice obligații de natură fiscală ce s-ar deduce din acordarea premiilor.

 

Art. 9. Suspendarea sau încetarea Campaniei

9.1. Campania poate fi suspendată ori poate înceta înainte de data stabilită în Art. 3.1 în caz de forță majoră, în cazul în care continuarea sa ar încălca o prevedere legală, precum și în cazul imposibilității Organizatorului de a continua Campania, din motive independente de voința sa. Într-un astfel de caz, Organizatorul va anunța participanții cu cel puțin 1 zi înainte de suspendarea sau încetarea efectivă, prin intermediul paginilor de internet https://www.reviziecentralabrasov.ro/, https://www.caldurica.ro/, https://www.facebook.com/caldurica/.

 

Art. 10. Reclamații

10.1. Orice reclamaţie în legătură cu încălcarea prezentului Regulament în privința desfăşurării Campaniei sau în privința rezultatelor Tombolei trebuie trimisă Organizatorului la adresa de email contact@caldurica.ro în cel mult 3 (trei) zile de la publicarea câştigătorilor.

10.2. Reclamaţia va fi analizată de Organizator în termen de 14 zile de la primirea reclamației. Răspunsul va fi transmis printr-un mesaj trimis la adresa de e-mail furnizată de Participant cu ocazia trimiterii reclamaţiei.

 

Art. 11. Litigii

11.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române.

 

Art. 12. Publicarea Regulamentul Oficial al Campaniei

12.1. Regulamentul Oficial al Campaniei este disponibil permanent oricărui Participant pe pagina web: https://www.reviziecentralabrasov.ro/regulamentul-campaniei/. Eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința Participanților, care, în baza prevederilor modificate, pot solicita Organizatorului retragerea din Campanie.

 

Art. 13. Prelucrarea datelor personale

13.1. Prin înscrierea în Campanie, Participanții declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale să fie salvate în baza de date a Organizatorului. Baza de date cu Participanții este păstrată inclusiv în sisteme electronice ale companiei furnizoare de servicii de gazduire a siturilor web cu care Organizatorul colaborează.

13.2. Datele personale ale Participanților salvate în cadrul Campaniei pot fi prelucrate și utilizate de Organizator în scopuri precum: a) transmiterea de informații actualizate privind desfășurarea Campaniei, b) transmiterea anunțurilor cu privire la acordarea premiilor Tombolei, c) transmiterea unor mesaje de înștiințare cu privire la apropierea termenului limită pentru efectuarea reviziei periodice a centralei termice, d) transmiterea de anunțuri cu privire la oferte speciale, reduceri, pachete de servicii oferite exclusiv de Organizator, care pot fi de interes pentru Participanți.

13.3. Prin înscrierea și participarea la Campanie, Participantii declară că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile menționate mai sus și că acestea urmează să fie păstrate de către Organizator pe o perioadă de 10 ani.

13.4. Prin înscrierea și participarea la Campanie, Participanții declară că au citit și au acceptat Regulamentul Oficial al Campaniei, în cadrul căruia sunt enumerate drepturile Participanților cu privire la datele lor personale, respectiv:

  • Dreptul de a solicita operatorului, accesul la datele personale, rectificarea sau ștergerea acestora (“dreptul de a fi uitat”) sau restricționarea prelucrării;
  • Dreptul de a te opune prelucrării;
  • Dreptul de a retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate anterior solicitării de anulare a consimțământului;
  • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

13.5. Îți poți exercita oricare dintre aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate, către Organizator prin e-mail la contact@caldurica.ro. În urma primirii cererii avem dreptul să te contactăm pentru a verifica faptul că tu ești persoana care a făcut cererea (verificarea identității).

13.6. Participanții care își retrag consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal nu vor mai participa la Tombola de la finalul Campaniei și nu vor mai primi oferte și anunțuri din partea Organizatorului.

13.7. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți. Eventualele fraude care cad în responsabilitatea administratorilor sistemelor informatice utilizate pe durata desfășurării Campaniei vor fi soluționate de către Organizator în baza contractelor de furnizare de servicii informatice și a termenilor și condițiilor de utilizare a acestora.

13.8. Organizatorul se obligă să respecte prevederile regulamentului european privind protecția datelor cu caracter personal atât pe durata desfășurării Campaniei, cât şi ulterior încheierii acesteia pe o durată nelimitată de timp și, dacă este cazul, să notifice Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice aspect cu privire la colectări și prelucrări frauduloase de date cu caracter personal ale Participanților înscriși în Campanie realizate de terți.

13.9. Participarea la Tombolă presupune acceptul Participanților referitor la faptul că, în baza acordului lor expres liber exprimat în scris, numele și prenumele înregistrate de Organizator pot fi făcute publice și folosite pentru a face publică premierea sau pentru asocierea cu Organizatorul, însă doar în legătură cu prezenta Campanie și fără a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Utilizarea de către Organizator a acestor date personale se va face fără niciun fel de plată suplimentară.

 

Art. 14. Alte clauze

14.1. Deciziile Organizatorului privind desfășurarea Campaniei și a Tombolei sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

14.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile pe care le consideră necesare în cazul oricărei tentative de fraudă sau abuz care ar putea afecta desfășurarea Campaniei și Tombolei sau care pot produce Organizatorului prejudicii materiale sau de imagine.

 

 

Organizator,
S.C. CALDURICA.RO S.R.L., Brașov